» :: »
 
45
kharkov
, 45 . ?

.
 
Valeriy
. 45

 
: